Friday, February 21, 2014

تکچهره در دو قاب تکچهره در دوقاب
قاسم هاشمی‎نژاد
چاپ اول، ۱۳۵۹، تهران


ای ماه چون برآیی
یادم ده
چگونه خو کنم
با درد ِ غیبتشاز شعر "مردمک آبی"ناقوس جاهلم
که سحرگاهان
می‌زند
پلٌه پلٌه
چه فرود ِ فاخری داشت
این بانوی عاشق ِ
پر سیاوشان

مرا در شب
بسته‌ی بسته مگذار
ای خوابگرد بی‌تاب
که روزنه‌یی می‌جویی


ماه پشت پلکهات طلوع می‌کند
دست شیرگون
چلیکه‌ها در اجاق می‌افروزد
و ناقوس

در کدامین تُنگ زنگاری
خون جاهل من آرام می‌شود
در سردابهایی
که از پرسیاوشان


شعر پر سیاوشان/ تکچهره در دوقاب
قاسم هاشمی‌نژاد


با سپاس از دوست عزیز، محسن هاشمی که در تایپ این مجموعه، مرا یاری رساند. 

No comments:

Post a Comment