Saturday, February 26, 2011

خون گوارا

: به بالا
-ابر -           
      : بالاتر                   
-ستاره-                             
،باز بالاتر                                         
         . كبود خرقه ي خاليست  
،نشان پير بي پيري 
،كه نامش بود
- و نامش بود روزي اول دفتر -
. در اين پهناي بي در نيست

*
كه را مي جويي؟
- اي زين بسته بر شبديز انديشه-                    
گذشته از سواد ابر
  - بالاتر -                       
ز سرحد ستاره                                   
- باز بالاتر -                                                        

*
،نشان بي نشان
. در خاك بايد يافت                 
، كه اينك از شيار خاك
- از خون گوارا -                          
  . چشمه هاي وحي مي جوشدمحمد زهري
تهران- پاييز 1346

از مجله آرش -اسفند 1346 - شماره 15
     

No comments:

Post a Comment